Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania oraz budżet UE to główne tematy spotkania Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się 21 lutego 2017 r. z udziałem wiceministra finansów Piotra Nowaka.
Opublikowano w Finanse
niedziela, 19 luty 2017 21:25

Jak rozliczyć dochody z Holandii

Jednym z krajów, w których zamieszkuje największa liczba emigrantów z polski, jest Holandia. Dochody z pracy w tym kraju powinny być rozliczone w Polsce, a zatem problem opodatkowania tego rodzaju dochodów holenderskich jest wciąż aktualny wśród niderlandzkiej grupy polonijnej. 

Opublikowano w Podatki

1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Opublikowano w Podatki

13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Opublikowano w Podatki

[21.12.2016] W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Zasadniczym celem ustawy jest uregulowanie w jednym akcie prawnych zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych wraz z ich uporządkowaniem, w związku z tym, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił wzrost mobilności podatników oraz liczba transakcji transgranicznych.

Opublikowano w Podatki

Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – przypomina, że w dniu 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Opublikowano w Podatki

Wspólne działania funkcjonariuszy katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie pozwoliły na zatrzymanie 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzeniem ponad 104 milionów zł z SK Banku w Wołominie.  

Opublikowano w Finanse

Rok 2017 to wejście w życie ogromnych zmian w Ordynacji Podatkowej (dalej: OP). Dotyczą one m.in. reformy struktury administracji podatkowej, zwiększenia zakresu kontroli podatników przez organy podatkowe oraz takich kwestii jak składanie pełnomocnictw oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności podatkowych. Rozmiar tego artykułu nie pozwala na kompleksowe omówienie wszystkich zmian, z tego powodu poniżej opisane zostaną jedynie wybrane z najważniejszych zmian regulacji prawnych w OP.

Opublikowano w Podatki

04.02.2017 r., w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbyła się konferencja "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę". Spotkanie, które Radosław Sikorski skomentował na twitterze krótko: „przyznaję, że nie nadążam intelektualnie”.

Opublikowano w W polityce
niedziela, 05 luty 2017 19:28

Dodatek wychowawczy w 2017 r.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego. Od 1 listopada 2017 r., aby uzyskać zasiłek rodzinny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie mógł przekroczyć 754 złotych.

Osoby uprawnione do dodatku wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Uprawniony jest do niego także opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Maksymalny okres pobierania świadczenia to:

  • 24 miesiące kalendarzowe,
  • 36 miesięcy kalendarzowych - jeżeli osoba sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesiące kalendarzowe - jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z dodatku wychowawczego mogą skorzystać tylko Ci rodzice, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Decydujące jest więc głównie kryterium dochodowe.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje też osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Obecnie, aby uzyskać zasiłek rodzinny dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł. Od 1 listopada 2017 r. kwota ta wzrośnie do 754 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością wynosi ona odpowiednio -764 zł. oraz od 1 listopada 2017 r. – 844 zł.

Ile wynosi dodatek wychowawczy?

Niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu ani od ich stanu zdrowia, kwota świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie. Tyle samo, a więc jeden dodatek, przysługuje jeśli dwoje rodziców lub opiekunów prawnych korzysta z urlopu wychowawczego jednocześnie.

Kiedy dodatek wychowawczy nie przysługuje?

Oprócz spełnienia kryteriów wymaganych do uzyskania zasiłku rodzinnego rodzic lub opiekun, aby otrzymać dodatek wychowawczy powinien bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawać w stosunku pracy przez okres minimum 6 miesięcy. W przeciwnym wypadku dodatek wychowawczy nie przysługuje. Nie może go także otrzymać osoba, która podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową jeśli uniemożliwia ona sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Chcąc nabyć prawo do dodatku wychowawczego podczas urlopu wychowawczego nie można korzystać z zasiłku macierzyńskiego ani ze świadczenia rodzicielskiego.

Dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie można otrzymać również jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą) i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579)

Marta Zdanowska / Infor.pl  (http://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/751773,Dodatek-wychowawczy-w-2017-r.html)
Opublikowano w Podatki