Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Podatki

O tym, że Stany Zjednoczone są jednym z kluczowych graczy na arenie międzynarodowej nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Gospodarka światowa…
Spójna i konsekwentna polityka rządu Victora Orbána w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, zaczyna przynosić realne korzyści dla Węgier. Wyrastają one bowiem…
Podpisanie protokołu o zmianie umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie…
Wielu polskich podatników zastanawia się co zrobić po zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Cyprem. Wykorzystanie spółek…
Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z transakcjami zawartymi pomiędzy podmiotami powiązanymi Opracowane przez…
Stojący na czele Ministerstwa Finansów Jacek Vincent Rostowski w obliczu prawdziwego załamania gospodarczego w naszym kraju stara się aby jego…
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym warto przybliżyć podatnikom kwestie dotyczące zwolnień z podatku akcyzowego przy zakupie węgla. W…
Powszechną praktyką stosowaną w bankach jest korzystanie z outsourcingu usług związanych z działalnością operacyjną, m.in. usług informatycznych oraz usług księgowo-podatkowych.…
Jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego powinien rozwiać wątpliwości w zakresie właściwej stawki VAT na korzystanie z obiektów sportowych,…
Zgodnie z art. 46 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) za prowadzenie spraw spółki wspólnik (także spółki komandytowej) nie otrzymuje wynagrodzenia.…
1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie liczne zmiany ustawy o VAT dotyczące w znacznej części zasad wystawiania faktur VAT…
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza istotne zmiany dotyczące ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Zmiany, wchodzące w…
9 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania…
Nowy program ułatwiający młodym ludziom nabycie swojego pierwszego mieszkania, który wejdzie w życie wraz z ustawą z dnia 27 września…
Organy skarbowe bardzo często prowadzą kontrolę podatników zajmujących się handlem złomem, podkreślając, że transakcje realizowane przez nabywców i odbiorców często…
Ostatni kwartał 2013 r. wydaje się być odpowiednim momentem na dokonanie przeglądu najważniejszych zmian w podatku VAT, które bez przesady…
Umowa „cash-poolingu” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, lub podmioty powiązane ekonomicznie…
Po wprowadzeniu do ustawy o podatku od towarów i usług ograniczeń dotyczących prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia określonych…
Zdarza się często że usługi zarządcze realizowane przez Członków Zarządu wykonywane są na podstawie Kontraktu. W takich przypadkach powstaje wątpliwość…
W związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2014 r. zgody Komisji Europejskiej na stosowanie ograniczeń w odliczaniu podatku VAT…
Zagadnienie dotyczące określenia roku podatkowego na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku łączenia spółek kapitałowych należy…
Zasady opodatkowania połączenia spółek kapitałowych stanowią regulację szczególną w odniesieniu do zasad opodatkowania dochodów (przychodów) na tle ustawy o podatku…
Restrukturyzacje przedsiębiorstw są pojęciem szerokim, wykraczającym poza tradycyjne rozumienie transakcji M&A, które zgodnie ze swym ścisłym, językowym znaczeniem obejmuje wyłącznie…
Zgodnie z regulacjami kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek może przybrać jedną z następujących form: Łączenie się przez przejęcie (inkorporacja, wcielenie),…
W art. 494 ksh w sposób wyraźny ustawodawca wypowiedział zasadę sukcesji generalnej praw i obowiązków łączących się spółek. Dotyczy to…
Księgowanie kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem we własnym zakresie składnika majątku jest zależne od jego wartości początkowej.. Warto więc…
Trwają debaty nad zmianami, jakie ma wprowadzić nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której projekt został przygotowany przez Ministerstwo Pracy…
Czynności rewizyjne, które są wykonywane przez biegłego rewidenta nie ograniczają się jedynie do badania czy przeglądu sprawowania finansowego. Coraz częściej…
Specyfika danej branży gospodarki, potrzeby przedsiębiorcy lub inne okoliczności mogą doprowadzić do sytuacji, w której będzie on zmuszony wytworzyć środki…
Powszechną praktyką stosowaną w bankach jest korzystanie z outsourcingu usług związanych z działalnością operacyjną, m.in. usług informatycznych oraz usług księgowo-podatkowych.…
W polskim porządku prawnym już od dłuższego czasu skłaniano się ku wprowadzeniu zmian w regulacji opodatkowania przychodów dwóch spółek osobowych…
Wielokrotnie spotykamy się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej za wykonanie określonej czynności – złożenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczenia. Zdarza się jednak…
Darowizny pieniężne otrzymane od osoby zaliczanej do grona najbliższych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Do…
Pełnienie funkcji duszpasterskich przez osoby duchowne, z których osiągają przychody z opłat związanych z tą funkcją powoduję obowiązek zapłaty podatku…
W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów w interpretacji ogólnej (nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), wyjaśnił pojawiające się w orzecznictwie sądów administracyjnych…
Dokonując gruntownej reformy gospodarki w Polsce w 1990 r. i starając się wprowadzić podstawy gospodarki wolnorynkowej, wprowadzono zmiany w ustawodawstwie…
Podatnicy w większości przypadków nie mają problemu ze wskazaniem organu podatkowego, który jest dla nich właściwy miejscowo za dany rok…
Wciąż nie milkną dyskusję nad skutkami dla podatników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia sygn. akt SK 18/09 z dnia 18…
Jednym z instrumentów, które umożliwiają spółce kapitałowej zminimalizowanie ryzyka związanego z działalnością gospodarczą jest zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej…
Od 12 października obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz ustawy o…
Od kilku lat nie cichną komentarze w zakresie ewentualnego wsparcia publicznego (m.in. agend rządowych) dla wybranych przedsiębiorców, istotnych dla polskiej…
Nowe przepisy Ordynacji podatkowej wchodzące w życie 15 października 2013 r. nakładają na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika,…
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U.2013, poz. 363), dalej: „Rozporządzenie”), wprowadzające…
Z dniem 7 października zaczęły obowiązywać zmiany dot. pieniądza elektronicznego wynikające z ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie…
W dniu 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia wydłużające do 2026 r. termin funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (dalej:…
W myśl art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010…
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 362, ze…
Zakres opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ograniczony jest terytorialnie na zasadach przewidzianych w art. 1 ust. 4 ustawy o podatku…
1.  Kto zobowiązany jest do stosowania przepisów dot. Cen transferowych? Czy dużo jest kontroli w tym zakresie? Regulacje w zakresie…
Grupy kapitałowe działające na rynku międzynarodowym angażują znaczące środki finansowe w celu ograniczenia ryzyka kursowego związanego z wewnątrzgrupowymi przepływami walutowymi…
Certyfikat rezydencji podatkowej pojawił się w przepisach ustaw o podatkach dochodowych w 2000 roku. 1 Pojęcie certyfikatu rezydencji ustawodawca zamieścił…
Polscy podatnicy, działający jako płatnicy, mają obowiązek poboru podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów w Polsce z tytułu…
Wielu podatników posiada w swoich firmach systemy telekomunikacyjne, które  wykorzystywane są do świadczenia usług na rzecz nabywców drogą elektroniczną. System…
Wraz z dniem 18 lipca 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie…
Niektóre spółki przed zaoferowaniem akcji na rynku publicznym przydzielają akcje swoim pracownikom. Domy maklerskie do czasu upublicznienia akcji oferują posiadaczom…
W przypadku emisji publicznej akcji na rynku regulowanym, część spółek wdraża programy motywacyjne dla swojej kadry menadżerskiej w zakresie przyznania…
Przepisy prawa podatkowego nie definiują co jest remontem a co modernizacją środka trwałego, w konsekwencji bardzo trudno jest określić czy…
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i…
Wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników jest wolna od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko…
W październiku 2011 r. pełny skład NSA podjął uchwałę, w której uznał, że pakiety medyczne stanowią dla pracowników przychód podatkowy.…
Zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym…