Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 06:58

Usługi objęte mechanizmem odwróconego obciążenia

Źródło 
Usługi objęte mechanizmem odwróconego obciążenia

Zmiany w ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) są nakierowane zasadniczo na uszczelnienie systemu podatku VAT i poprawę ściągalności tego podatku. Jedną z wprowadzonych zmian jest rozszerzenie zakresu stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia o transakcje, których przedmiotem są usługi budowlane. 

Mechanizm odwróconego obciążenia zakłada, że zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest nabywca towarów lub usług.

Mechanizm ten jest wyjątkiem od reguły ogólnej, zgodnie z którą rozliczenia podatku VAT dokonuje sprzedawca, który dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługę. 

Omawiane zmiany dotyczą zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców usługi te od 1 stycznia 2017 r. są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia. 

Identyfikacja usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia

Lista usług budowlanych objętych nowymi zasadami rozliczania podatku VAT jest listą zamkniętą i została określona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT (poz. 2-48). W załączniku zostały ujęte następujące usługi:

Roboty budowlane związane z wznoszeniem:

 • budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

 • budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

Roboty ogólnobudowlane związane z budową:

 • autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
 • dróg szynowych i kolei podziemnej
 • mostów i tuneli
 • rurociągów przesyłowych
 • sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
 • systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
 • przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • elektrowni
 • nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
 • obiektów produkcyjnych i górniczych
 • stadionów i boisk sportowych
 • pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Roboty związane z:

 • wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
 • rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
 • przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
 • zakładaniem izolacji
 • zakładaniem ogrodzeń
 • wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
 • wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
 • zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych montowaniem i demontowaniem rusztowań
 • fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
 • montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

Roboty związane z wykonywaniem:

 • wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
 • pozostałych instalacji elektrycznych
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
 • instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • instalacji gazowych
 • wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
 • elementów dekoracyjnych
 • pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • konstrukcji dachowych
 • pozostałych prac dekarskich
 • pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Roboty tynkarskie

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

Roboty malarskie

Roboty szklarskie

Roboty betoniarskie

Roboty związane ze wznoszeniem:

 • konstrukcji stalowych
 • konstrukcji z cegieł i kamienia

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, załącznik nr 14 do ustawy o VAT

Usługi budowlane podlegające mechanizmowi odwróconego obciążenia wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, są identyfikowane przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Podstawa prawna: w art. 5a ustawy o VAT.

Aby dokonać samodzielnej identyfikacji świadczonej usługi można skorzystać z wyszukiwarki na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Przy identyfikacji usług trzeba mieć na uwadze, że dla celów podatku VAT, do końca 2017 roku do identyfikacji usług należy posługiwać się PKWiU z 2008 r. oraz wytycznymi metodologicznymi do tej klasyfikacji.

Ustawa o VAT nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU. W przypadku zaistnienia wątpliwości można wystąpić o wydanie takiej opinii, szczególnie w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku nr 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU.

W tej sprawie można wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi2 o wydanie stosownej opinii.

Dane adresowe ośrodka:

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, 

us. Suwalska 29, 93-176 Łódź

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PRZYKŁAD 

Podatnik przyjął zlecenie na wybudowanie mostu. W ramach wykonania tego zlecenia z uwagi na gabaryty elementów budowlanych podatnik podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia torów do miejsca budowy. Do wykonania tych prac wynajął spychacz (celem przygotowania pasa pod montaż wypożyczonych torów dojazdowych oraz położenie torów) wraz z operatorem tego sprzętu (tory po wybudowaniu mostu zostaną zdemontowane).

Czy taka usługa będzie musiała być rozliczona zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia?

Zgodnie z objaśnieniami w PKWiU w Sekcji F „Obiekty budowlane i roboty budowlane” wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie tego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem. Wynajem spychacza z obsługą mieści się w załączniku nr 14 pod pozycją 48: „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych” (PKWiU 43.99.90.0), usługa ta będzie podlegała rygorom rozliczenia podatku VAT w ramach odwróconego obciążenia 

Podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od usługi budowlanej na podstawie mechanizmu odwróconego obciążenia

Do rozliczenia podatku od takiej transakcji przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 (poz. 2-48) do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zarejestrowany jako podatnik VAT czynny),
 • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

W praktyce, przy spełnieniu powyższych warunków, nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT świadczonych przez podwykonawcę stanie się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Oznacza to, że nabywca jednocześnie zadeklaruje oraz co do zasady odliczy ten podatek (jeśli ma pełne prawo do odliczenia), tj. w rzeczywistości dokona rozliczenia „księgowego” kwot podatku, bez angażowania środków na kwotę podatku przy dokonywaniu płatności za usługę usługodawcy.

Należy zauważyć, że na potrzeby stosowania tego mechanizmu w odniesieniu do usług budowlanych nie został ustanowiony limit transakcyjny (tak jak np. w odniesieniu do dostaw towarów z kategorii elektroniki), przez co nie ma konieczności definiowania świadczonych usług pod kątem uznania ich za wykonywane (bądź nie) w ramach jednolitej transakcji.

 

źródło: MInisterstwo Finansów
Czytany 642 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.