Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Pluralizm i wolność mediów są zagrożone - Parlament Europejski przestrzega i proponuje działania

Źródło 
Pluralizm i wolność mediów są zagrożone - Parlament Europejski przestrzega i proponuje działania

Parlament wzywa państwa należące do Unii do zapewnienia „w prawie i w praktyce” bezpiecznych warunków dla niezależnego dziennikarstwa.

Parlament przyjął projekt rezolucji opracowany przez posłankę Barbarę Spinelli (GUE/NGL, Włochy) 488 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 114 wstrzymujących się. Rezolucja jest nieustawodawcza (nie jest projektem prawa).

Posłowie wzywają Komisję Europejską do przeznaczenia stałych i wystarczających środków z unijnego budżetu na wsparcie istniejących środków monitorowania pluralizmu mediów, takich jak Monitor Pluralizmu Mediów przy Centrum ds. Pluralizmu i Wolności Mediów oraz do stworzenia niezależnego mechanizmu monitorowania w celu oceny zagrożeń dla pluralizmu i wolności mediów w Unii Europejskiej.

Członkowie Parlamentu uważają, że „sam rynek nie jest w stanie zagwarantować i wspierać rozwoju niezależnego dziennikarstwa”. Zwracają się więc do państw członkowskich o lepsze wsparcie finansowe nadawców publicznych oraz dziennikarstwa śledczego, ale bez ingerowania w decyzje redakcyjne. Wszystkie środki publiczne przekazywane właścicielom mediów powinny być regularnie monitorowane, czytamy w rezolucji. Posłowie oczekują też od państw członkowskich wspierania dziennikarstwa poprzez stosowanie zasady neutralnego podatku VAT (to znaczy traktowania w ten sam sposób wszystkich mediów, w tym drukowanych i internetowych). Parlament zalecał już neutralność VAT w rezolucji z 2011 roku.

Regularna ocena poziomu wolności słowa

Posłowie przypominają niedawne przypadki śmierci dziennikarzy śledczych w UE. Są zdania, że w celu ochrony dziennikarzy przed przemocą i groźbami należy ustanowić niezależny i bezstronny organ regulacyjny, we współpracy z organizacjami dziennikarzy, którego zadaniem będzie monitorowanie aktów przemocy i składanie sprawozdań na ich temat. Dziennikarze, których wolność pracy jest zagrożona, potrzebują skutecznych gwarancji prawnych, aby nie ulegać autocenzurze.

Cyberprzemoc, pornografia i seksualne wykorzystywanie dzieci

Posłowie do PE są zaniepokojeni wzrostem liczby przypadków cyberprzemocy, rozpowszechniania treści pornograficznych umotywowanego zemstą i materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dziecka. Podkreślają, że media muszą przestrzegać zasad ochrony interesów i praw osób niepełnoletnich. Parlament domaga się przepisów dotyczących wykrywania, oznaczania i usuwania z mediów społecznościowych treści, które naruszają godność ludzką.

"Fakenews": trzeba ułatwić sprawdzanie faktów 

Posłowie zwracają uwagę na wzrost niebezpieczeństwa dezinformacji, ale przypominają, że zjawisko "fałszywych informacji" nie jest nowe. Podkreślają, że „używanie terminu „fake news” nie powinno służyć podważaniu zaufania społeczeństwa do mediów ani dyskredytowaniu i penalizacji głosów krytyki".

W celu wspierania i ochrony obiektywnych informacji posłowie zachęcają firmy z branży mediów społecznościowych i platformy internetowe do opracowania narzędzi dla użytkowników, które umożliwią im zgłaszanie i oznaczanie potencjalnie fałszywych wiadomości, ułatwią ich sprostowanie oraz pozwolą niezależnym i bezstronnym certyfikowanym certyfikowane organizacjom definiować fałszywe informacje i zjawisko dezinformacji.

Parlament wzywa Komisję Europejską do zaproponowania dyrektywy zapobiegającej „kneblowaniu mediów”, czyli zastraszaniu i uciszaniu niezależnych dziennikarzy groźbą pozwów sądowych.

Sprawozdawczyni Barbara Spinelli (GUE/NGL, Włochy): "Najważniejszym punktem odniesienia w tym sprawozdaniu jest art. 19 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Starałam się unaocznić, że pojęcia takie jak "fake news” (fałszywe wiadomości) są mylące i są coraz częściej stosowane tylko w sferze internetowej. Chciałam jak najściślej przestrzegać Wspólnej deklaracji w sprawie wolności wypowiedzi, "Fałszywych wiadomości", dezinformacji i propagandy, bo podzielam wyrażony tam pogląd, że prawo człowieka do przekazywania i otrzymywania informacji i wyrażania poglądów nie może ograniczać się do stwierdzeń uznanych za "poprawne", ale musi również "chronić informacje i idee, które mogą szokować, obrażać i przeszkadzać".

W sprawozdaniu podkreślono potrzebę ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia przepisów i praw związanych z szyfrowaniem, wezwano do uznania zastraszających skutków przepisów o zniesławieniu, ostrzeżono przed arbitralnym wprowadzaniem „stanów wyjątkowych” przez państwa i podkreślono potrzebę inwestowania w umiejętności informatyczne obywateli i użytkowników Internetu w celu wzmocnienia ich pozycji.

Wszelkie ograniczenia wolności słowa lub pluralizmu mediów i treści internetowych muszą być zgodne z wymogami prawa międzynarodowego oraz z trzema zasadami: konieczności, proporcjonalności i zasadności celów”.

Czytany 173 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.