Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Przed wakacjami – co warto wiedzieć

Źródło 
Przed wakacjami – co warto wiedzieć

Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych czy obowiązujących przepisach celnych. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju. Podobnie podejmując pierwsze zatrudnienie musimy pamiętać o podatkowych obowiązkach. Co zatem na pewno powinniśmy wiedzieć? Warto zajrzeć do naszego miniporadnika.

Praca sezonowa młodzieży a ulga rodzinna

Rodzice, którzy planują skorzystać z ulgi na dzieci, powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć, nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie ulgi na dzieci przysługuje rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25. roku życia, pod warunkiem że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Fakt otrzymywania przez dziecko renty czy uzyskiwania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi.

Paragon fiskalny

Podróże w czasie urlopu sprzyjają zakupom zarówno drobnych pamiątek, jak i produktów i usług o wyższej wartości. Zakupy to z pewnością przyjemny akcent letniego wypoczynku, warto przy tym zawsze pamiętać o zabraniu paragonu fiskalnego. Paragon z kasy fiskalnej jest zazwyczaj jedynym dowodem zakupu, co może być pomocne w związku z reklamacją towaru lub jego zwrotem. Gdy sprzedawca nie wydrukuje paragonu, warto poprosić o jego wydanie. To ważne, z uwagi na interes nas wszystkich. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej jest gwarancją tego, że sprzedawca płaci należny podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Jest to również niezbędny warunek do budowania w naszym kraju uczciwej konkurencji.

Czy podejmując prace w wakacje moje małoletnie dziecko musi zapłacić podatek?

Generalnie dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Jednym z nielicznych wyjątków od tej zasady są dochody małoletnich dzieci z pracy, które to dochody należy wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Czy muszę płacić podatek ze sprzedaży dzikorosnących owoców i grzybów?

Dochody uzyskane ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych ze zbioru, który wykonało się osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny, są zwolnione z podatku dochodowego.

Czy opodatkowana jest praca przy zbiorach sezonowych?

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy też rodzaju zawartej umowy opodatkowane są wszystkie uzyskiwane w roku podatkowym dochody. Tak więc także wynagrodzenie uzyskane przy pracach sezonowych w rolnictwie, w szczególności przy zbiorach warzyw i owoców podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach rolnik dokonujący wypłaty wynagrodzenia nie ma obowiązku odprowadzania od niego zaliczek na podatek dochodowy, może to robić sam pomocnik rolnika (podatnik). Musi jednak pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu całej kwoty wynagrodzenia. Kwota ta nie jest pomniejszana o koszty uzyskania przychodów. W przypadku takiej umowy do przychodów nie zalicza się wartości wyżywienia i zakwaterowania, gdyby pomocnikowi nieodpłatnie zapewniał je rolnik.

Czy pracując podczas wakacji za granicą muszę zapłacić podatek w Polsce?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tak więc wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla zagranicznego pracodawcy, co do zasady, dochody takie będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym państwie, jak i w Polsce. Rozliczając te dochody w Polsce należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska zawarła obowiązujące umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 87 państwami, w tym ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Teksty wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, dostępne są na stronie www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC podatków => Umowy międzynarodowe.

Wracając do kraju chcesz przywieźć upominek? Przepisy celne i dewizowe

Zakupione poza granicami Unii Europejskiej upominki, przywożone w bagażu osobistym podróżnych, są zwolnione z podatku VAT, jeżeli ich ilość i rodzaj wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym (tj. towary przywożone są okazjonalnie i przeznaczone na własny użytek podróżnego, jego rodziny lub na prezenty) a ich wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości (wskazane limity dotyczą również zwolnienia z należności celnych przywozowych):

 • 300 euro - jeżeli towary przywożone są w transporcie lądowym lub
 • 430 euro – gdy towary przywożone są w transporcie lotniczym i morskim.

Przywóz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych zwolniony z podatku VAT i należności celnych podlega ograniczeniom ilościowym:

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 1 litr lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% - 2 litry, i
 • wina niemusujące - 4 litry, i
 • piwa - 16 litrów;

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w dwóch pierwszych punktach, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej – 0,5 litra lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% - 0,5 litra, i
 • wina niemusujące – 0,5 litra, i
 • piwa - 2 litrów;

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w dwóch pierwszych punktach, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • papierosy - 200 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 100 sztuk, lub
 • cygara - 50 sztuk, lub
 • tytoń do palenia - 250 g;

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • papierosy - 40 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 20 sztuk, lub
 • cygara - 10 sztuk, lub d) tytoń do palenia - 50 g. 2

Normy ilościowe i wartościowe wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych przywożonych na terytorium kraju z państwa trzeciego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, których przywóz jest zwolniony z podatku akcyzowego.

Ważne.

Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych przywożonych na terytorium kraju z państwa trzeciego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat warunkiem jest, aby :

 • charakter lub ilość przywożonych wyrobów akcyzowych nie wskazywał na przywóz w celach handlowych;
 • przywóz tych wyrobów miał charakter okazjonalny;
 • wyroby te były przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub były przeznaczone na prezenty.

wyroby tytoniowe – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim:

 • papierosy – 200 sztuk albo
 • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) – 100 sztuk, albo
 • cygara – 50 sztuk, albo
 • tytoń do palenia – 250 gramów, albo
 • zestaw wyrobów określonych powyżej, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;

wyroby tytoniowe – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski:

 • papierosy – 40 sztuk, albo
 • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) – 20 sztuk, albo
 • cygara – 10 sztuk, albo
 • tytoń do palenia – 50 gramów,
 • zestaw wyrobów określonych powyżej, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;

napoje alkoholowe:

 • alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości – 1 litr, albo
 • alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości – łącznie 2 litry,
 • zestaw wyrobów określonych powyżej, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%,
 • wina niemusujące – łącznie 4 litry,
 • piwo – 16 litrów;

płyn do papierosów elektronicznych:

 • 50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
 • 10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski;

wyroby nowatorskie:

 • 0,04 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim,
 • 0,008 kilograma – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski.

Ponadto od podatku akcyzowego zwolniony jest import:

 • paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:
 • pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
 • pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik,
 • statków powietrznych lub jednostek pływających;
 • paliw silnikowych znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy silnikowe i w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przechowywania i transportu paliw.

Normy ilościowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (UE) przywożone z tego państwa na terytorium kraju przez osobę fizyczną, gdy przywóz następuje przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe.

Przywóz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych zwolniony z podatku akcyzowego podlega ograniczeniom ilościowym:

dla wyrobów tytoniowych ilości nieprzekraczające:

 • papierosy - 800 sztuk,
 • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 400 sztuk,
 • cygara - 200 sztuk,
 • tytoń do palenia - 1 kilogram,
 • płyn do papierosów elektronicznych – 200 mililitrów,
 • wyroby nowatorskie – 0,16 kilograma

dla napojów alkoholowych ilości nieprzekraczające:

 • alkohol etylowy - 10 litrów,
 • wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów,
 • piwo - 110 litrów,
 • produkty pośrednie - 20 litrów.

Ponadto od podatku akcyzowego zwolnione jest paliwo silnikowe przeznaczone do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach:

 • użytkowych pojazdów silnikowych;
 • zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia;
 • statków powietrznych lub jednostek pływających.

Wartości dewizowe

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.

Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro.

Ograniczenia

Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych - poza formalnościami celnymi - wymagań nie mających charakteru fiskalnego. Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez wyspecjalizowane służby (chodzi o kontrolę sanitarną, weterynaryjną czy fitosanitarną itp.) oraz konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów).

W szczególności ograniczenia obejmują:

Żywność 

Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych przywóz takiej żywności jest zakazany.

Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu ( tj. na własne potrzeby).

Produkty lecznicze

Dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań danego produktu leczniczego, niezbędnego podróżnemu. Nie dotyczy to jednak środków odurzających i substancji psychotropowych – te produkty lecznicze mogą być przywożone wyłącznie na podstawie specjalnego zaświadczenia. Aby skorzystać z możliwości przywiezienia 5 najmniejszych opakowań produktów leczniczych, podróżny powinien je posiadać przy sobie (np. w bagażu) – nie ma możliwości, aby produkty lecznicze zostały przesłane za pośrednictwem poczty bądź kuriera.

Zwierzęta

Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:

 • jeżeli podróżny przemieszczający się ze zwierzęciem domowym przez granice nie jest jego właścicielem – musi posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez właściciela;
 • zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator;
 • zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
 • musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.

W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi posiadać elektroniczny czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii oraz musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.

W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii (link otwiera nowe okno w innym serwisie):

Rośliny

Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski:

Lp.

Rośliny i produkty roślinne

Dopuszczalna ilość

1.

Świeże owoce

5 kg

2.

Świeże warzywa, z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L.

5 kg

3.

Cięte rośliny ozdobne

50 szt.

4.

Cięte drzewka choinkowe

1 szt.

5.

Części roślin iglastych

5 szt

 
Broń

Wywóz bądź przywóz broni podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową oraz wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom celnym.

Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów jest zakazany z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń

Dozwolony jest natomiast przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze o ile osoba przedstawi, określone w przepisach odrębnych zaświadczenie zawierające dane pacjenta, lekarza, leku i organ wystawiający/uwierzytelniający.

Okazy gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów rośli i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES(dokumenty te wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw). Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.

Jakie gatunki są chronione i jakich nie należy nabywać i przewozić przez granicę:
między innymi:

 • kawior;
 • skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków;
 • wypchane ptaki drapieżne,
 • wyroby wykonane ze skór węży, krokodyli lub waranów;
 • naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające
 • pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt;
 • koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne takiej na przykład jak nalewki na kobrach lub innych wężach.

Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Przywóz w bagażu osobistym podróżnego na teren Unii Europejskiej okazów, na które nie są wymagane żadne dokumenty (nie dotyczy przesyłek pocztowych!):

 • kawior z ryb jesiotrokształtnych – do 125 g na osobę w opakowaniu indywidualnie oznakowanym (jednorazowa banderola)
 • „pałeczki deszczowe" – instrument muzyczny wykonany z prostego kawałka wysuszonej łodygi kaktusa – do 3 szt. na osobę;
 • przetworzone okazy krokodylowych czyli torebki, buty, paski itp. wyroby – do 4 szt. na osobę (uwaga – odstępstwo to nie jest stosowane w przypadku przywozu okazów z aneksu A Konwencji Waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich);
 • muszle skrzydelnika olbrzymiego – do 3 szt. na osobę;
 • pławikoniki – do 4 martwych okazów na osobę;
 • muszle przydaczni – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg.

Jako okaz należy rozumieć 3 połówki niepasujące do siebie (połówki z 3 różnych osobników) lub całe muszle składające się z 2 pasujących połówek (do 3 szt. całych muszli).

Zabytki

Pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:

 • zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;
 • elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;
 • wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;
 • wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 • mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;
 • oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 • oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;
 • pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 • pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł;
 • pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 • pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 • kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż16 000 zł;
 • kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 • środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł; innych kategorii, niewymienionych w pkt 1 - 14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia tj. że jego wiek lub wartość nie przekracza ww. progów (np. ocena wskazująca czas powstania zabytku, wycena, faktura, wystawione przez wyspecjalizowane instytucje).

Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną. Ponadto należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące wywozu dóbr kultury obowiązujące w państwie, z którego taki wywóz następuje.

Dodatkowo na podstawie rozporządzeń Rady: WE nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. i UE nr 1332/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. obowiązują zakazy przywozu, wywozu, przenoszenia własności dóbr kultury pochodzących z Iraku i Syrii oraz innych przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub naukowym.

Na stronach Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) są czerwone listy (link otwiera nowe okno w innym serwisie), które wskazują na te kategorie dóbr, które powszechnie uznawane są jako szczególnie cenne dla światowego dziedzictwa i objęte są prawnym zakazem eksportu, a na które istnieje duże zapotrzebowanie na światowym rynku sztuki.

Obsługa  na przejściach granicznych UE

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi na przejściach granicy Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa wraz ze Strażą Graniczną, zgodnie z zawartym Porozumieniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie redagowania wspólnego kanału komunikacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej - serwisu www.granica.gov.pl oraz aplikacji mobilnych – Mobilna Granica i Asystent Granica, prowadzi portal www.granica.gov.pl oraz aplikacje mobilne, gdzie na bieżąco publikowane są przepisy oraz informacje m.in. o czasach oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej, usłudze  Tax Free i innych usługach przyspieszających odprawę.

Aplikacja Asystent Granica jest wirtualnym przewodnikiem po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych. Za jego pośrednictwem można dowiedzieć się, jak będzie wyglądała odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy. Można również zapoznać się z limitami przewozowymi towarów oraz sposobem postępowania w przypadku przewozu towarów, co do których wprowadzono wymagania lub ograniczenia. Informacje te podróżny otrzyma indywidualnie w zależności od wybranego kierunku podróży, środka transportu, przejścia granicznego z uwzględnieniem obywatelstwa.

Mobilna Granica dostarcza kompleksowej informacji o czasach oczekiwania na przekroczenie północno-wschodniej i wschodniej granicy RP zarówno w ruchu towarowym jak i osobowym.

Dodatkowo Krajowa Administracja Skarbowa wraz ze Strażą Graniczną opracowała Informator turystyczny, w którym oprócz kwestii, co można przewieźć przez granicę i w jakiej ilości, a jakie rzeczy są niedozwolone, zostały zawarte informacje o wymaganych dokumentach do podróży poza granice Polski dla podróżnych i pojazdów samochodowych oraz jak przygotować się do kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa na lotniskach.

Informator turystyczny KAS i SG do pobrania pod linkiem: www.granica.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
Czytany 198 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.