Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

poniedziałek, 03 marzec 2014 19:48

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych

Źródło 
Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych

W polskim porządku prawnym już od dłuższego czasu skłaniano się ku wprowadzeniu zmian w regulacji opodatkowania przychodów dwóch spółek osobowych a mianowicie spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej (dalej: S.K.A).

Pomimo, że początkowo planowano wprowadzić nowelizację w tym zakresie już od 2013 roku, ostatecznie do zmiany doszło dopiero 1 stycznia 2014 r., co było konsekwencją wprowadzenia ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Finalnie zmiany nie objęły spółki komandytowej, w której podatnikami nadal pozostają ich wspólnicy, zobowiązani do rozliczenia uzyskanych przez spółkę przychodów proporcjonalnie do posiadanego w spółce udziału. W przypadku, gdy udział ten nie został określony, rozliczenia przychodu następuje w częściach równych.

Istotna modyfikacja objęła natomiast S.K.A., które do końca 2013 roku kwalifikowane były w przepisach podatkowych jako spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Poprzednio obowiązujące przepisy były najbardziej korzystne dla akcjonariuszy S.K.A., którzy mieli obowiązek zapłacić podatek dopiero wówczas, gdy ze spółki wypłacana była na jego rzecz dywidenda. W konsekwencji, jeżeli dywidenda nie była wypłacana, nie ponoszono obciążeń podatkowych w zakresie PIT i CIT. Dzięki temu możliwe było odroczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie opodatkowania. Powyższe stanowisko potwierdził Minister Finansów w opublikowanej dnia 18 maja 2012 r. interpretacji ogólnej nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125.

W wyniku przeprowadzonej nowelizacji S.K.A. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z czym dochody zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na takich samych zasadach jak dochody spółek kapitałowych. Obecnie więc to spółka, jako odrębny podatnik, a nie jej wspólnicy, jest zobowiązana do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym oraz wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Opodatkowanie wspólników

Od 1 stycznia 2014 r. wspólnik S.K.A. płaci podatek od faktycznie uzyskanego przychodu z tytułu udziału w zysku takiej spółki. S.K.A. wypłacając wspólnikowi zysk jako płatnik, pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. a więc wspólnicy S.K.A., co do zasady, mają taką samą sytuację podatkową jak w przypadku wspólników spółek kapitałowych.

Opodatkowanie akcjonariusza

Negatywne skutki nowelizacji najbardziej dotknęły akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, którzy obecnie są opodatkowani podwójnie. Pierwszy raz na poziomie spółki, gdzie zastosowanie znajdzie stawka 19 proc. CIT, i drugi raz na poziomie wspólnika 19 proc. podatkiem od wypłaconej dywidendy

Akcjonariusze będący spółkami opodatkowanymi podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dotychczas dla dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe. Należy jednak spełnić warunki przewidziane w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc:

  • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinna być S.K.A. mająca siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • uzyskującym dochody (przychody) z udziału w zyskach SKA jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka uzyskująca przychód z dywidend, aby skorzystać ze zwolnienia, powinna:

  • posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki S.K.A. nieprzerwanie przez okres dwóch lat oraz
  • nie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednak należy pamiętać, że akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie korzystają, z tego zwolnienia.

Opodatkowanie komplementariusza

Inaczej wygląda natomiast opodatkowanie komplementariusza. Jak wynika z ustawy będzie on miał prawo do odliczenia od podatku wykazanego w deklaracji rocznej tej kwoty podatku, która naliczona była od zysku wykazanego przez S.K.A. Oznacza to, że zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach S.K.A. według stawki 19 proc., pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Nowe obowiązki S.K.A.

Przychody S.K.A. są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Tym samym S.K.A. od tej daty ma obowiązek:

  • określenia wysokości uzyskiwanych dochodów i strat zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • płacenia zaliczek na podatek dochodowych od osób prawnych a także,
  • rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym CIT-8.

Przedłużony rok podatkowy a nowe zasady opodatkowania

Wyjątki od wprowadzonych regulacji dotyczą z tzw. przedłużonego roku podatkowego. Ze względu na przepisy przejściowe wprowadzające nowelizację ustaw o PIT i CIT, niektóre S.K.A. będą mogły nadal stosować korzystniejsze, poprzednio obowiązujące, zasady. Dotyczy to spółek zarejestrowanych jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji, które jednocześnie dokonały zmiany swojego roku podatkowego.

S.K.A., której rok obrotowy kończy się po 31 grudnia 2013 r., będzie mogła utrzymać dotychczasowe zasady opodatkowania do zakończenia swojego roku obrotowego. Oznacza to, że do tego czasu nie będzie podatnikiem CIT, a zyski akcjonariuszy nie zostaną podwójnie opodatkowane.

Konsekwencje nowelizacji

Obecnie przyjmowane są stanowiska, że od 1 stycznia 2014 r. bezcelowe jest prowadzenie działalności w formie S.K.A., gdyż straciły to, co miały najbardziej korzystne dla przedsiębiorący będącego akcjonariuszem spółki, a więc korzyści podatkowe. Obecnie S.K.A. płaci podatek tak samo jak spółka kapitałowa z zastrzeżeniem, że nie przysługują jej niektóre zwolnienia.

Podsumowując, prowadzenie działalności w formie S.K.A. jest obecnie korzystne tylko dla tych przedsiębiorców, którzy zdążyli przedłużyć swój rok podatkowy, bądź kupili spółkę z wydłużonym rokiem podatkowym. Biorąc pod uwagę obecny stan prawny wydaje się prawdopodobne, że wspólnicy S.K.A. w 2014 r. często będą się decydować na likwidację spółki lub przekształcenie jej w inną formę prawną.

Czytany 2532 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.