Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Jak wynika ze wstępnych danych GUS[1], w okresie od stycznia do września 2020 r. zgłoszono 40 140 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Co ważne – praca zdalna nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków służbowych. O czym więc warto pamiętać, a przede wszystkim – z jakich narzędzi korzystać, aby wypełnić jeden z kluczowych obowiązków pracodawcy?

Opublikowano w Podatki

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się wczoraj (11.04.br.) spotkanie rzecznika praw obywatelskich z prof. dr hab. Adamem Mariańskim, Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Wiceprzewodniczącym KRDP Radomirem Szarańcem, poświęcone nakreśleniu ram współpracy w zakresie zapewnienia należytej jakości prawa podatkowego, ochrony praw podatników i przeciwdziałaniu ich naruszania.

   
prof. Adam Mariański                                   Radomir Szaraniec

To kolejna inicjatywa Krajowej Rady Doradców Podatkowych pod nowym kierunkiem prof. dr hab. Adama Mariańskiego, mająca na celu działania na rzecz ochrony podatników.

Ze strony PRO w spotkaniu uczestniczyli: RPO Adam Bodnar oraz Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Anna Bogucka, naczelniczka Wydziału w tym Zespole, oraz Katarzyna Bereda–Łabędź i Elżbieta Góźdź – główne specjalistki w  Zespole.

Rzecznik omówił działania podejmowane na rzecz ochrony praw podatników. Wskazał na podejmowane sprawy podatkowe oraz zakres możliwych działań RPO. Dyrektor Zespołu zaznajomił gości z istotniejszymi sprawami i problemami, będącymi podstawą interwencji RPO.

Spotkanie poświęcone było nakreśleniu ram współpracy w zakresie przede wszystkim diagnozowania naruszenia praw podatników.

Uczestnicy wyrazili intencję współpracy, między innymi poprzez sygnalizowanie Rzecznikowi o istotnych problemach podatników oraz współorganizowanie wydarzeń, stanowiących płaszczyznę wymiany doświadczeń naukowych i zawodowych.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-rpo-z-krajow%C4%85-rad%C4%85-doradc%C3%B3w-podatkowych

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Opublikowano w Podatki
czwartek, 12 październik 2017 17:26

Kontrola krzyżowa nie tylko u kontrahenta

W trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej organy podatkowe chcąc sprawdzić autentyczność transakcji podatnika przeprowadzają tzw. kontrolę krzyżową (czynności sprawdzające). Do niedawna tego rodzaju kontrola mogła być przeprowadzona jedynie u bezpośredniego kontrahenta podatnika, tj. u sprzedawcy, od którego podatnik kupił towar lub usługę albo u nabywcy, któremu podatnik sprzedał towar lub usługę.

Obecnie brak jest takiego ograniczenia i organy podatkowe mają możliwość dokonania czynności sprawdzających nie tylko u bezpośrednich kontrahentów podatnika, ale także u wszystkich podmiotów, którzy sprzedali lub nabyli towar lub usługę. Oznacza to, że w ramach kontroli krzyżowej organy podatkowe, w ramach postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej, mogą zweryfikować wszystkie transakcje (cały łańcuch sprzedaży). Ważne jest przy tym, aby towar lub usługa, na każdym etapie sprzedaży, był tym samym towarem lub usługą, który nabył lub sprzedał podatnik względem którego prowadzone jest postępowanie podatkowe bądź kontrola podatkowa.

Jednak, aby doszło do kontroli krzyżowej muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim organ podatkowy nie może przeprowadzić kontroli krzyżowej u każdego kontrahenta podatnika. Taka kontrola może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy sprzedającym lub kupującym jest przedsiębiorca (podmiot wykonujący działalność gospodarczą). Tym samym, kontrola krzyżowa nie będzie mogła mieć miejsca, jeżeli kontrahentem podatnika będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub taką działalność prowadząca jednak nabywająca towary lub usługi nie dla celów przedsiębiorstwa, lecz prywatnych. W szczególności czynności sprawdzające nie będą mogły być przeprowadzone względem osób, dla których sprzedaż została zrejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. Oznacza to, że przedmiotem kontroli krzyżowej będzie – co do zasady – ten obrót, który dokumentowany jest poprzez wystawienie faktury VAT.

Przeprowadzając tego rodzaju czynności organ podatkowy może zobowiązać podmiot uczestniczący w obrocie danego rodzaju towarem lub usługą jedynie do przedłożenia dokumentów związanych z daną transakcją. Wynika z tego, że organ może żądać w szczególności przedstawienia umowy na podstawie, której dokonano sprzedaży albo zakupu oraz faktury dokumenującej transakcję. W praktyce nie rzadko zdarzą się, że w ramach kontroli krzyżowej organ podatkowy wzywa także, poza przedłożeniem dokumentów, do udzielenia wyjaśnień, mimo że przepisy nie dają mu takiej możliwości. W takiej sytuacji, brak udzielenia odpowiedzi na zadane przez organ pytania nie powinien odnieść negatywnych skutków, w szczególności nie powinno dojść do nałożenia kary porządkowej.

Zasadą jest, że kontrola krzyżowa może być przeprowadzona w ramach toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Kontrolą krzyżową mogą być również objęci kontrahenci podatnika, który zwrócił się do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT. Kontrola ta może mieć miejsce mimo braku wszczęcia postępowania podatkowego albo kontroli podatkowej. W takiej sytuacji, do kontroli krzyżowej dojdzie w ramach weryfikacji zasadności zwrotu podatku odbywającej się w trakcie czynności sprawdzających.

Autor: 
Rafał Dąbrowski, Russell Bedford
Opublikowano w Podatki

Ministerstwo Finansów informuje, że po wejściu w życie od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej większości przedsiębiorców nie dotkną żadne zmiany w zakresie kontroli podatkowej, która dotyczy ok. 90 proc. przypadków i jest przeprowadzana przez pracowników urzędów skarbowych, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Procedura przebiegu pozostaje tu niezmieniona i tak jak dotychczas kontrole podatkowe będą podlegać ograniczeniom z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Opublikowano w Podatki
środa, 01 marzec 2017 07:47

Czas na KAS

Wejście bez uprzedzenia, kontrola dokumentów objętych tajemnicą, a nawet psy tropiące… Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oficjalnie zaczyna dzisiaj działać, mając szersze uprawnienia niż Urząd Skarbowy.

Opublikowano w Podatki
piątek, 25 październik 2013 12:10

Rozliczenia VAT związane z handlem złomem

Organy skarbowe bardzo często prowadzą kontrolę podatników zajmujących się handlem złomem, podkreślając, że transakcje realizowane przez nabywców i odbiorców często mają prowadzić do uniknięcia opodatkowania sprzedaży na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535, dalej: ustawa o VAT).

Aby ograniczyć tego typu działania obecnie obowiązujące przepisy wskazują, iż obowiązek rozliczania podatku VAT z tytułu dokonanej transakcji spoczywa na nabywcy (ang. reverse charge). W praktyce oznacza to, że nabywca złomu nalicza i jednocześnie odlicza VAT z tytułu jego zakupu. Dostawca złomu wystawia natomiast fakturę sprzedaży, w której nie wykazuje podatku należnego. Taka faktura powinna zawierać adnotację, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca.

Opublikowano w Podatki

Od 12 października obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. poz. 1145), wdrażające dyrektywę Rady 2011/16/UE. Nowe przepisy rozszerzają zakres informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Do Ordynacji podatkowej włączono przepisy, dopuszczające wymianę wszelkich informacji istotnych do stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nie dotyczy to jednak m.in.: podatku VAT, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej.

Opublikowano w Podatki