Chcesz dostawać najnowsze informacje z IPIP?

 

Wydałem prokuratorom jasne wytyczne dotyczące ścigania przestępstw o charakterze finansowym - powiedział PAP minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Poinformował, że jego resort przygotowuje zmianę Kodeksu karnego, w którym pojawiłoby się nowe przestępstwo: wywołania wielkiej afery gospodarczej, zagrożone karą do 25 lat więzienia.

Opublikowano w Prawo

Dnia 1 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161), której głównym celem jest uproszczenie i usprawnienie procedur rejestracyjnych podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Najbardziej istotną konsekwencją zmiany ma być ograniczenie liczby wymaganych dokumentów i skrócenie całej procedury.

Opublikowano w Prawo

W jaki sposób określić system wynagradzania kardy menadżerskiej średniego i wyższego szczebla aby efektywnie motywować do pracy? To pytanie zadawane jest od wielu lat nie tylko w Polsce – a sprowadza się do dylematu – w jaki sposób ukształtować relacje pomiędzy właścicielem spółki a osobami zarządzającymi pod względem operacyjnym aby „biznes” rozwijał się jak najszybciej, a zyski nie były przejadane.

Standardowe systemy wynagradzania w oparciu o regulacje kodeksu pracy odbiegają od zapotrzebowania rynku. Nie dają możliwości kształtowania wynagrodzenia tylko, lub w przeważającej mierze, w oparciu o wynik pracy menadżera. Dzielone systemy pracy czy zadaniowy charakter pracy nie dają możliwości w pełni elastycznego kształtowania godzin wykonywanej pracy. Dla właściciela spółki (większościowego udziałowca / akcjonariusza) nie jest ważne w jakich godzinach pracy pracują menadżerowie – ważne jest, aby wartość spółki rosła. Z punktu widzenia menadżera, kluczowym elementem jest wartość łącznego rzeczywistego wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnionych obowiązków.

Opublikowano w Prawo

30 października miał miejsce debiut giełdowy na GPW drugiego największego kolejowego przewoźnika towarowego w UE – PKP CARGO. Zgodnie z informacją zamieszczoną w projekcie emisyjnym, wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w sprawie C-512/10 stwierdził naruszenie przez Polskę Dyrektywy 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej. W konsekwencji, wartość opłat kalkulowanych za korzystanie z infrastruktury kolejowej była zawyżona, co skutkowało również zawyżeniem pobieranych opłat. Przedmiotowa praktyka może skutkować powstaniem roszczeń o zwrot zawyżonych kwot oraz roszczeń odszkodowawczych. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem

Opublikowano w Prawo

Na skutek rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego będzie możliwość zaskarżenia decyzji w sprawie kosztów sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

W dniu 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł w spawie o sygn. SK 14/13 dotyczącej zażalenia na wysokość wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu przyznanego mu z tytułu świadczonej pomocy prawnej.

Opublikowano w Prawo
Strona 10 z 10